GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE VERGİ PLANLAMASI

Vergi kanunlarının detaylı bir biçimde incelenmesi, mevcut vergi sisteminin karmaşık yapısı ve firmaların karlılığını doğrudan ilgilendiriyor olması sebebiyle, son derece önemli bulunmaktadır.

Vergi mevzuatının profesyonel ve kurumsal bir yapı dışında takibi, yorumu ve değerlendirilmesi durumunda firmalarca elde edilen kazancın doğru olarak vergilendirilmesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

Vergisel yüklerin yasal çerçevede asgariye indirilmesi, firmaların yeniden yapılandırılması ve tüm vergisel avantajların tespitine yönelik çalışmalarımız, bu hizmetimizin ana çerçevesini oluşturmaktadır.

Vergi planlaması hizmetlerimiz,

  • Tek şahıs firmaları ile şahıs ortaklıklarına yönelik gelir vergisi kanunu çerçevesinde vergi planlaması,
  • Kurumlar vergisi mükellefleri ve grup şirketlerine yönelik vergi planlaması,
  • Yatırımcı kişi ve kuruluşlara yönelik vergi planlaması

 Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Planlaması

Vergi mevzuatımız gerçek kişiler açısından da karmaşık ve değişken yapısını korumaktadır. Bu sebeple gerçek kişiler vergisel yükümlülükleri hakkında tam olarak bilgi sahibi olamamakta ve yararlanabilecekleri indirim ve istisnalardan zamanında ve tam olarak yararlanamamaktadırlar.

Bu nedenle, gerçek kişilerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve yasal çerçevede yükümlülüklerin asgariye indirilebilmesi amacıyla bireylere yönelik vergi danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Sermaye Şirketleri ve Grupların Vergi Planlaması

Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketlerin ödeyeceği vergi miktarının optimum seviyede tutulması ancak iyi bir vergi planlaması ile mümkündür. İyi bir vergi planlaması;

Örtülü kazanç ve örtülü sermayeye ilişkin yasa hükümleri transfer fiyatlaması konusunda, OECD ülkeleri uygulaması ve çifte vergilemenin önlenmesine ilişkin anlaşmalar, vergileme ve diğer hukuki konulardaki yargı kararları tüm vergi ve ticari mevzuat göz önünde tutulmalıdır. Bu suretle vergi mevzuatındaki düzenlemelere aykırı davranmaksızın, vergi sistemi imkânlarından en iyi şekilde yararlanmak mümkün olabilecektir. 

Yatırımcılara Yönelik Danışmanlık

Son yıllarda uluslararası yatırım ve ticaret hacminin büyük oranda artması ile birlikte, yabancı yatırımcıların yerel, yerel yatırımcıların ise global risk faktörlerini bilme ihtiyacı, MALİ BİLİM AKADEMİ tarafından karşılanmaktadır.

Yatırımların geliştirilmesinde, uluslararası standartlarda bir hazırlığın gerçekleştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiş olup tarafımızca verilen hizmetler ile doğru çözümler müşterilerimize sunulmaktadır.

Ayrıca, Türkiye’deki ekonomik ve politik şartların değişkenliği sebebiyle yatırımcının daha dikkatli ve titiz çalışmalar yürütmesi zorunluluğu tarafımızca bilinmekte ve hizmetlerimiz bu çerçevede yürütülmektedir.

Yatırımcının risk ve kazanç dengesini belirlemede, risklerin öngörülüp ölçülmesi ve kazancın buna göre dengelenmesi gibi unsurlarda yatırımcıya yardımcı olacak çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Murat Omrak

Mali Müşavir